Polityka Prywatności

id = "privpol_div_rich_text_preview" class = "uk-width-1-1">

Polityka Prywatności

Bardzo się cieszymy, że okazałeś zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządzania Style Online Ltd. Korzystanie ze stron internetowych Style Online Ltd jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującą w danym kraju ochroną danych przepisy mające zastosowanie do Style Online Ltd. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Jako administrator, Style Online Ltd wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Internetowe transmisje danych mogą jednak zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, np. Telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych Style Online Ltd opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną ("podmiot danych"). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, określony identyfikator, taki jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

 • b) Podmiot danych

  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystanie, przechowywanie, organizacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie oznacza każdą formę danych osobowych, które należy oceniać i personalizować do danych osobowych, które należy oceniać w odniesieniu do osoby fizycznej, , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przypisać do określonego podmiotu danych. dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

  Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie osoby fizycznej lub prawnej, organu publicznego, agencji lub innego organu, który samodzielnie lub wspólnie z innymi, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administratora danych lub szczególne kryteria, dla których nominacja może zostać zapewniona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

 • h) podmiot przetwarzający

  Przetwórcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego i nie są uważane za odbiorców; Przetwarzanie takich danych przez te organy publiczne podlega zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 • j) Strona trzecia

  Osoba trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub organem, a druga jest osobą, podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym i osobami, które podlegają bezpośredniemu nadzorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

 • k) Zgoda

  Należy zauważyć, że istnieje potrzeba wyraźnego określenia rodzaju informacji dostępnych dla danej osoby. ,

2. Nazwa i adres kontrolera

Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), inne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych to:

Stivis Savvis

Kolonia, Niemcy

E-mail: info@brands-wholesale.com

Strona internetowa: https://brands-wholesale.com

3. Ciastka

Strony internetowe Style Online Ltd wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Może być używany jako przeglądarka internetowa lub jako przeglądarka internetowa. Umożliwia to przeglądanie stron internetowych i serwerów w celu odróżnienia poszczególnych przeglądarek od danych. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Style Online Ltd może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego artykułu jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Witryna korzysta z pliku cookie, który jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą używanej przeglądarki internetowej i może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. To najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Style Online Ltd gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (4) sub - strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji firma Style Online Ltd nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Style Online Ltd analizuje anonimowo gromadzone dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej kontrolera ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do kontrolera, określa odpowiednia maska ​​wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez kontrolera. Administrator może wnioskować o przeniesienie do jednego lub więcej procesorów (np. Usługi paczkowej), które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać kontrolerowi.

Rejestrując się na stronie internetowej, używany jest adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP). Jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu naszych usług oraz, w razie konieczności, umożliwienia dochodzenia w sprawie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia kontrolera. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekazanie służy celowi ścigania karnego.

Rejestracja podmiotu danych, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi dostarczania treści lub usług podmiotu danych. Zarejestrowane osoby mogą zmienić dane osobowe określone w dowolnym czasie,

Administrator danych będzie przechowywany w temacie danych tak szybko, jak to możliwe. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie ma ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania. Cały personel kontrolera jest dostępny w tym zakresie jako osoba kontaktowa.

6. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej Style Online Ltd użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Maska wprowadzania używana do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy biuletyn jest zamawiany od administratora.

Style Online Ltd regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ofertach dla przedsiębiorstw. Biuletyn przedsiębiorstwa może otrzymać osoba, której dane dotyczą, tylko jeśli (1) osoba, której dane dotyczą, ma prawidłowy adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy do wysyłki biuletynu, ze względów prawnych, w ramach procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail potwierdzający służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako podmiot danych jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywanego przez centrum danych w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć ewentualne niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie i służy ochronie prawnej administratora danych.

Dane osobowe są gromadzone w ramach biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą być powiadamiani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do działania usługi newslettera lub danej rejestracji, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych przez serwis biuletynu stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym czasie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, jest wysyłana do biuletynu wysyłkowego, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. W dowolnym momencie można również wysłać wiadomość e-mail do biuletynu.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyn Style Online Ltd zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML w celu umożliwienia nagrywania i analizy pliku dziennika. Umożliwia to statystyczną analizę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego firma Style Online Ltd może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które łącza w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu zoptymalizowania wysyłki biuletynu, a także w celu jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody wydanej w drodze procedury podwójnego wyboru. Po cofnięciu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Style Online Ltd automatycznie uznaje wycofanie się z otrzymania newslettera za odwołanie.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Style Online Ltd zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

9. Komentarze na blogu na stronie internetowej

Style Online Ltd oferuje użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy na temat poszczególnych wpisów na blogu na blogu, który znajduje się na stronie kontrolera. Blog to internetowy, publicznie dostępny portal, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób nazywanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tak zwanych blogach. Posty na blogach mogą zwykle komentować osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą pozostawia komentarz na stronie internetowej, uwagi zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą, są również przechowywane i publikowane, a także w dniu komentarza i użytkownika (pseudonim) , Ponadto adres IP jest przypisany do dostawcy usług internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, tak aby mógł on unieważnić przypadek naruszenia. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych.

10. Subskrypcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczone na blogu Style Online Ltd mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość, że komentator subskrybuje komentarze następujące po komentarzach do określonego posta na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą zdecyduje się na subskrypcję tej opcji, kontroler wyśle ​​automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić procedurę podwójnego wyboru. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać zakończona w dowolnym momencie.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania, lub tak dalece, jak to przyznaje prawodawca europejski lub inni prawodawcy tolerowane.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli europejski prawodawca lub inny właściwy ustawodawca okres przechowywania zaleca, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do otrzymania informacji od europejskiego prawodawcy. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczą dane, powinna mieć prawo dostępu do informacji ustawodawcy europejskiego o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości, przewidywany okres, w którym dane osobowe będą przechowywane, lub jeśli nie będzie to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
  • W niniejszym dokumencie proponujemy nową metodologię przetwarzania danych osobowych.
  • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;
  • (22) i (1) RBP, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

  Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do niezwłocznego uzyskania od administratora prawa europejskiego prawodawcy. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do otrzymania od europejskiego prawodawcy danych osobowych dotyczących usunięcia osoby nadzorującej. ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe są przetwarzane lub przetwarzane w inny sposób.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie jest oparty Według do punktu (a) artykułu 6 (1) PKB jest, że punkt (a) artykułu 9 (2) PKB jest i gdzie nie ma innego grunt prawny do przetwarzania.
  • Podmiot danych sprzeciwia się do przetwarzania na podstawie art 21 (1) PKB jest i nie ma nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, to obiekty podlegające dane do przetwarzania zgodnie z art 21 (2) PKB jest.
  • Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
  • Dane osobowe muszą być zgodne z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami informacyjnymi służb społeczeństwa, o których mowa w art. 8 (1) GDPR.

  Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Style Online Ltd, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Style Online Ltd niezwłocznie zapewni natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

  W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia przez takich administratorów wszelkich łączy, kopiowania lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Style Online Ltd zapewnią niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdy podmiot danych ma prawo uzyskać od europejskiego prawodawcy informacje o ograniczeniu przetwarzania danych przez kontrolera, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

  • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się z danymi osobowymi i wnioskami.
  • Kontroler nie jest już potrzebny do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez dane, które należy ustanowić w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) GDPR do czasu weryfikacji uzasadnionych względów administratora danych, zastępując je podmiotowi danych.

  Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Style Online Ltd, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Style Online Ltd zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do ochrony przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania danych osobowych, On lub ona ma prawo do przekazywania tych danych do innego kontrolera bez przeszkód ze sterownika do którego dane osobowe zostały przewidziane, o ile przetwarzanie danych na podstawie zgody na mocy punktu (a) artykułu 6 (1) z PKB jest jednym punktem (a) artykułu 9 (2) PKB jest on na podstawie umowy, zgodnie z punktem (b) artykułu 6 (1) z PKB, a przetwarzanie jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany, o ile Zadanie polega na wykonaniu zadania w kontrolowany sposób.

  Furthermor aby przy wykonywaniu uczucie to jest w porządku do przenoszenia danych na podstawie art 20 (1) PKB jest osoba, której dane mają prawo do tego, dane osobowe przekazane Eorope z jednego sterownika do drugiego, gdzie jest to technicznie wykonalne i robiąc tak nie negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

  W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Style Online Ltd.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdy podmiot danych ma prawo być chroniony przez prawodawcę europejskiego w odniesieniu do przyczyn, których dotyczy, ) art. 6 (1) RBP. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  Style Online Ltd nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawne.

  Jeżeli Style Online Ltd przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących w celu takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez firmę Style Online Ltd w celach marketingu bezpośredniego, firma Style Online Ltd nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących przez Style Online Ltd do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Style Online Ltd. Ponadto osoba, której dane dotyczą, jest bezpłatna w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, korzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

 • h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Każdy podmiot danych powinien mieć prawo do podjęcia decyzji na podstawie decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na niego skutki prawne. (1) nie jest autorem prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler, a który również stanowi (2) (3) nie jest oparty na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Style Online Ltd wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz uzasadnionych interesów, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji administratora ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Style Online Ltd.

 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

  Każda osoba, której dotyczą dane, powinna mieć prawo do otrzymania europejskiego prawodawstwa w celu wycofania swojej zgody na swoje dane osobowe w dowolnym momencie.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Style Online Ltd.

13. Ochrona danych dla aplikacji i procedur aplikacyjnych

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o wizę w celu rozpatrzenia wniosku. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej do kontrolera. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli wniosek zostanie złożony do administratora danych, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte przez dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że uzasadnione interesy administratora są przeciwne usunięciu. Inne uzasadnione zainteresowanie tą relacją to, na przykład, ciężar dowodu w ramach ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Adobe Analytics (Omniture) / Adobe marketing cloud

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty korporacyjnego Adobe. Adobe Analytics (Omniture) i Adobe Marketing Cloud (zwane dalej „Omniture”) to instrument, który pozwala na bardziej skuteczny marketing online i analizę stron internetowych. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę przepływów odwiedzających na stronach internetowych w czasie rzeczywistym. Analiza w czasie rzeczywistym obejmuje raporty z projektu i umożliwia analizę ad-hoc odwiedzających witrynę. Interakcje z klientami są prezentowane w taki sposób, aby umożliwić administratorowi lepszy przegląd aktywności online użytkowników na tej stronie poprzez wyświetlanie danych w prostych i interaktywnych pulpitach nawigacyjnych i przekształcanie ich w raporty. Umożliwia to kontrolerowi uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym i identyfikowanie problemów, które pojawiają się szybciej.

Operatorem tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Omniture ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą (pliki cookie zostały już wcześniej wyjaśnione, co można przeczytać powyżej). Administrator zapewnia, że ​​dane śledzenia przesyłane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja jest realizowana poprzez zastąpienie ostatniej części adresu IP. Administrator dokonał ustawień po stronie serwera, które służą do anonimizacji adresu IP osoby, której dane dotyczą, przed przetwarzaniem w celu geolokalizacji i pomiaru zasięgu. Adobe wykorzysta dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej do analizy zachowania użytkownika osoby, której dane dotyczą, w imieniu administratora. Adobe będzie również wykorzystywać dane do tworzenia raportów o aktywności użytkowników w naszym imieniu, a także do świadczenia innych usług dla naszego przedsiębiorstwa związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie jest łączony z innymi danymi osobowymi przez Adobe.

Jak wspomniano powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Omniture ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie mogą być również usuwane przez Omniture w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie Adobe i zapobiegania im w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzaniem tych danych przez Adobe. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi kliknąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, który określa plik cookie rezygnacji. Plik cookie służący do rezygnacji wykorzystywany w tym celu jest umieszczany w systemie informatycznym wykorzystywanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, usuwa pliki cookie ze swojego systemu, musi ponownie otworzyć link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Po ustawieniu opcji rezygnacji z plików cookie istnieje jednak możliwość, że strony administratora nie będą już w pełni wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy Adobe dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem http://www.adobe.com/privacy.html.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności internetowej, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych dodawanie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Operatorem jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Jest to aplikacja oparta na przeglądarce internetowej, która umożliwia użytkownikom dostęp do przeglądarki internetowej w przeglądarce internetowej. Możesz pobrać najnowszą wersję komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykryje każde pojedyncze zgłoszenie na naszej stronie internetowej. strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, została kliknięta na jednym z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. Przycisk "Lubię to", lub jeśli dane zgłaszają komentarz, Facebook dopasowuje te informacje do osobistego Facebooka dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informację o odwiedzeniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowany na Facebooku. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy podmiot danych został kliknięty na komponencie Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji odbywa się na Facebooku, nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może uniemożliwić jej wylogowanie ze swojego konta na Facebooku.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono, że nie ma opcji ustawień. Ponadto dostępne są różne opcje konfiguracji eliminujące przesyłanie danych do Facebooka. Te aplikacje mogą być używane do wysyłania danych do Facebooka.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google AdSense

Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach stron trzecich. Google AdSense jest oparty na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich, aby dopasować je do zawartości danej strony trzeciej. Google AdSense pozwala na kierowanie na zainteresowania użytkowników Internetu, który jest realizowany poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem komponentu AdSense Google jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Po ustawieniu pliku cookie firma Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google AdSense do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji dla Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. zdobywa wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która obsługuje Alphabet Inc., między innymi, aby zrozumieć pochodzenie użytkowników i kliknięć, a następnie utworzyć rozliczenia prowizyjne.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez Alphabet Inc. mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto Google AdSense wykorzystuje tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia nagrywania pliku dziennika i analizy pliku dziennika, za pomocą którego można przeprowadzić analizę statystyczną. W oparciu o osadzone piksele śledzące, Alphabet Inc. jest w stanie określić, czy i kiedy strona została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do analizy przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje - które zawierają również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i księgowania wyświetlanych reklam - są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawniać osobom trzecim gromadzone dane osobowe w ramach tej procedury.

Google AdSense jest dokładniej wyjaśniony pod następującym linkiem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej (tzw. Referrer), odwiedzanych podstronach, częstotliwości i czasie wyświetlania podstron. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

W przypadku analityki internetowej za pomocą Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa na rzecz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać czas spędzony z nami, a my dostarczamy Ci informacji na temat naszych usług.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala przeszukiwać Internet w poszukiwaniu najbardziej aktualnych informacji w Internecie. Składnik Google Analytics do celów reklam internetowych i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tego kursu dowiesz się o zaletach przedsiębiorstwa, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć oraz do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe stronie trzeciej.

Podmiot danych może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie w dowolnym czasie za pomocą odpowiedniej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Google Analytics to przeglądarka internetowa, która pozwala przeglądać, edytować, Ponadto pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może gromadzić dane generowane przez Google Analytics, które są wykorzystywane do tego celu. , W tym celu podmiot danych musi pobrać przeglądarkę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i ją zainstalować. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, do którego można uzyskać dostęp z Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę przypisaną do jej kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatków przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics jest dokładniej wyjaśniony poniżej w sekcji Łącze https://www.google.com/analytics/.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing

Na tej stronie kontroler zintegrował usługi remarketingowe Google. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy użytkownikom Internetu, którzy wcześniej mieszkali na jego stronie internetowej. Integracja Google Remarketing pozwala zatem przedsiębiorstwom tworzyć reklamy oparte na użytkownikach, a tym samym wyświetla odpowiednie reklamy zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google Remarketing jest wstawianie reklam istotnych dla zainteresowań. Google Remarketing pozwala nam wyświetlać reklamy w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Wraz z ustawieniem pliku cookie Google umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą witrynę, jeśli wywołuje kolejne strony internetowe, które są również członkiem sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której usługa została zintegrowana przez Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, identyfikuje się automatycznie z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika związane z przeglądaniem, które Google wykorzystuje między innymi do zamieszczania reklam związanych z zainteresowaniami.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, np. Stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu używany przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procedurze technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniej regulacji używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie zastosowanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link do www.google.de/settings/ads i wprowadzić żądane ustawienia w każdej przeglądarce internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą.

Więcej informacji i rzeczywiste przepisy Google dotyczące ochrony danych można uzyskać pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Na tej stronie kontroler zintegrował przycisk Google+ jako składnik. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to społecznościowe miejsce spotkań w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Firma operacyjna Google+ to Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i z którą zintegrowany został przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera z ekranu odpowiedni komunikat. Przycisk Google+ Google za pomocą odpowiedniego przycisku przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie do Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, które podstrony naszego Strona internetowa odwiedziła stronę internetową. Te informacje są gromadzone za pomocą przycisku Google+, a Google dopasowuje je do odpowiedniego konta Google+ powiązanego z osobą, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą kliknie przycisk Google+ zintegrowany z naszą witryną, a tym samym dostarczy zalecenie Google+ 1, wówczas Google przekaże te informacje na osobiste konto użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez podmiot danych w tym zakresie. Następnie, rekomendacja Google+ 1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą na tej stronie, wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+, której używa osoba, której dane dotyczą, i zapisane zdjęcie, są przechowywane i przetwarzane w innych usługach Google, takich jak wyszukiwarka wyniki wyszukiwarki Google, konta Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę w tej witrynie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google dalej rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Za pomocą przycisku Google+ Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie wywołania naszej witryny, zalogowała się w Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, klika, czy nie klika przycisku Google+.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, może uniemożliwić taką transmisję, wylogowując się z jego konta Google+ przed uruchomieniem naszej witryny internetowej.

Dalsze informacje i postanowienia Google w zakresie ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Więcej odniesień od Google na temat przycisku Google+ 1 można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie zdefiniować określone słowa kluczowe przy pomocy wyników wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki, by uzyskać wynik wyszukiwania odpowiedni dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Firma operacyjna Google AdWords to Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem programu Google AdWords jest promocja Twojej witryny z uwzględnieniem odpowiednich stron internetowych w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce.

Jeśli nie masz nazwy Google, plik cookie konwersji jest składany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie służy do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy określone podstrony, np. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i kontroler rozumieją, czy dana osoba osiągnęła reklamę AdWords na naszej stronie internetowej, generuje sprzedaż, to znaczy wykonuje lub anuluje sprzedaż towarów.

Zebrane dane i informacje są wykorzystywane do pliku cookie konwersji. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali wyświetleni w reklamach AdWords, aby upewnić się, że wszystkie reklamy AdWords i przyszłe reklamy AdWords będą skuteczne lub nie powiodą się w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

Cookie do konwersji przechowuje dane osobowe, np. Strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe stronie trzeciej.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak określono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklamy opartej na Google. Dlatego też osoba, której dane dotyczą musi być dostępna z każdej przeglądarki w www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

21. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na którym zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana do pobrania wyświetlacza odpowiedniego komponentu Instagrama na Instagramie. W trakcie tej procedury technicznej Instagram zdaje sobie sprawę z tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, którą podstronę naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem składnika Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem na Instagramie podmiotu danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków na Instagramie zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Instagram dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram podmiotu danych i przechowuje dane osobowe.

Instagram odbiera informacje za pośrednictwem składnika Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w czasie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji na Instagram nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem wywołania na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Tumblr

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty Tumblr. Tumblr to platforma, która pozwala użytkownikom tworzyć i uruchamiać bloga. Blog to internetowy, ogólnie dostępny publicznie portal, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych blogpostach. Na przykład na blogu Tumblr użytkownik może publikować tekst, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Ponadto użytkownicy Tumblr mogą importować treści z innych witryn do własnego bloga.

Operatorem Tumblr jest Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia.

Poprzez każde połączenie z jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na którym został zintegrowany składnik Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatyczne pobranie wyświetlania odpowiedniego składnika Tumblr w Tumblr. Dowiedz się więcej o przyciskach Tumblr dostępnych pod adresem https://www.tumblr.com/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Tumblr zdaje sobie sprawę z tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych. Celem integracji składnika Tumblr jest retransmisja zawartości tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony do cyfrowego świata i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Tumblr, Tumblr wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedzili podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem składnika Tumblr i powiązane z odpowiednim kontem Tumblr podmiotu danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Tumblr, zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Tumblr przydzieli te informacje do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Tumblr otrzymuje informacje za pośrednictwem składnika Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie Tumblr w momencie wywołania naszej witryny internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie na składnik Tumblr, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do Tumblr nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec, wylogowując się z konta Tumblr przed wywołaniem wywołania na naszej stronie internetowej.

Obowiązujące przepisy Tumblr dotyczące ochrony danych można uzyskać na stronie https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

23. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, która publikuje i rozpowszechnia tak zwane "tweety", np. Krótkie wiadomości, które są ograniczone do znaków 280. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, również tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane użytkownikom. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter pozwala adresować szerokie grono odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

(Przycisk Twittera) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym jest automatycznie monitowana o temat danych. aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej serwis Twitter zyskuje wiedzę na temat tego, jaka konkretna podstrona naszej strony została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Celem tego artykułu jest zapoznanie się z najważniejszymi aspektami Twittera.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Twitterze i Twitterze, daj nam znać. odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone na komponencie Twitter i powiązane z odpowiednim kontem na Twitterze. Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostanie kliknięta na jednym z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą witryną, wówczas Twitter zostanie przypisany do tych danych osobowych.

Twitter może pomóc Ci znaleźć odpowiednie informacje na Twojej stronie. To świetne miejsce na rozpoczęcie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli nie masz konta na Twitterze, możesz to zrobić, logując się na swoje konto na Twitterze przed wykonaniem połączenia.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter można uzyskać pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

24. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo ustawianie klipów wideo i innych użytkowników bezpłatnie. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Firma operacyjna YouTube to Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Jest to przeglądarka internetowa zintegrowana z Internetem i zdolna do komunikowania się przez Internet. aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje każde połączenie z podstroną zawierającą film wideo z YouTube, która została odwiedzona przez podstronę danej witryny. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google.

YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że dane zostały odwiedzone na naszej stronie internetowej, Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli masz konto YouTube, nie będziesz mieć możliwości odbierania danych z konta YouTube. Konto YouTube jest niezbędne dla Ciebie.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez serwis YouTube i Google.

25. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 (1) świeci. PKBR służy jako podstawa operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, wykonawca będzie w stanie dostarczyć niezbędne dane do transakcji. na podstawie artykułu 6 (1) lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. W celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) świeci. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłby to przypadek, na przykład, jeśli użytkownik zostało rannych w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenie zdrowotne lub innych ważnych informacji musiałyby być przekazywane do lekarza, szpitala lub innej osoby trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 (1) świeci. d GDPR. Wreszcie operacje przetwarzania mogą być oparte na artykule 6 (1). f GDPR. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji, które nie są objęte żadnym z wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzania, czy przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez osobę trzecią, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiot danych jest klientem kontrolera (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

26. Uzasadnione interesy kontrolera lub osoby trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 (1). f GDPR jest naszym uzasadnionym interesem w naszej działalności na rzecz dobrobytu naszych pracowników i udziałowców.

27. Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

28. Udostępnianie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego; Wymóg zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Wyjaśnimy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również prowadzić do postanowień umownych (np. Informacji o partnerze kontraktowym). Czasami konieczne jest zawarcie umowy, że podmiot danych udostępnia nam dane osobowe, które musi przez nas przetwarzać. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa nie mogła zostać spełniona. Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobę, której dotyczą dane, pod warunkiem podania danych osobowych, co jest wymagane przez prawo lub umowę, lub jest niezbędne do zawarcia umowy, niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji braku doręczenia danych osobowych. danych.

29. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności Zewnętrzni inspektorzy ochrony danych został opracowany we współpracy z Adwokaci prawa medialnego od WBS-LAW.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług.

Ochrona danych
Moduł wstępnego ładowania